Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Slotpartij kv Warber Bliuwe 15 september 2012:

Zaterdag 15 september waren er vele kaatsers uit Morra en Lioessens actief op het gezellige sportveld tussen de beide dorpen. Voor alle leden was er ledenkaatsen voor senioren en voor de jeugd. Voor iedereen die niet actief is in de kaatssport of degene die wilde kennismaken met de prachtige Friese sport, was er het traditionele Kneuzenkaatsen.

Bij de welpen /pupillen waren er 12 parturen. In de finale kwamen de parturen van Arjen Schregardus en Petra Feenstra uit tegen het partuur van Siebe Feenstra en Lisanne Koree. Het werd een zeer spannende partij die uiteindelijk met 5-5 en 6-2 werd gewonnen door het partuur van Arjen en Petra. De derde prijs was voor Rianne Haaima en Jelmer Heeringa.
In de verliezersronde wonnen Christine Spyksma en Douwe Dijkstra de eerste prijs en werd de tweede prijs gewonnen door Grytsje Slagman en Jacob Klaas Dijkstra.

In de categorie schooljeugd /jeugd werd door de 5 parturen in competitie verband gekaatst. Het partuur van Auke Boomsma, Klaas Johan Koree en Eline de Haan bleek deze middag onverslaanbaar. Zij wonnen met 28 punten de welverdiende eerste prijs. De tweede prijs werd uitgereikt aan het partuur van Ype Rispens, Tjerk Holwerda en Sabina dijkstra die verdienstelijke 26 punten hadden weten te behalen.

In de A-Klas waren Gerben Hein Wijtsma en Marten Jelze Hoekstra de winnaars van de competitie.
In de B-Klas waren Acht parturen die streden om de fel begeerde krans. De finale werd een zeer spannende partij tussen de parturen van Margriet Wijtsma, Mynke Stiemsma en Jippe Holwerda  tegen het partuur van Aukje Dijkstra, Klaas de Haan en Siebren Dijkstra. Het partuur van Margriet Wijtsma cs won de partij met 5-5 en 6-2. In de verliezersronde was de eerste prijs voorJanieta Spijksma, Jan de Haan en Jacob Jongeling. Zij wonnen de finale met 5-4 en 6-4 van het partuur van  Jenny Sipma, Sieger Boonstra en Minne Dijkstra.

Bij de Kneuzen stonden er dit jaar 9 parturen op de lijst. Vol enthousiasme werd er door deze kaatsers gekaatst. De uitslag luidde als volgt:

1ste prijs: Marrit Faber, Gerlof Wiersma en Eelke Kuipers
2de prijs: Frieda van der Wagen, Johan Oudshoorn en Wietse Rispens
3de prijs: Geertruida Boomsma, Auke Elzinga en Germn Swart
1ste prijs verliezersronde: Gea Gerritsen, Gerbe nSwart en Jacob Rispens
2de prijs verliezersronde: Saakje Wiegersma, Phillupus Dijkstra en Annet Cuperus

KV Warber Bliuwe kan met tevredenheid terug kijken op deze geslaagde gezellige sportieve middag en op een geweldig seizoen.